Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku, w związku ze zwołanym na dzień 23 maja 2024 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem („ZWZ”), w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje opinię Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie hipoteki na prawie własności nieruchomości ILS Sp. z o.o. przez Walne Zgromadzenie, przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 20/2024 z dnia 15 maja 2024 roku. Dokument ten stanowi uzupełnienie  materiałów dotyczących punktu 14 porządku obrad ZWZ.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe w związku z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu