Treść raportu

 

Zarząd INTER CARS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 23 maja 2024 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 Wieża B (01-943 Warszawa), w sali konferencyjnej na III piętrze.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.  Przyjęcie porządku obrad.

5.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2023 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok. 

6.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

7.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok 2023.

8.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2023 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

9.  Podjęcie uchwały wsprawie podziału zysku Spółki.

10.  Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

11.  Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.

12.  Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”.

14.  Podjęcie uchwały w sprawiewyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na prawie własności nieruchomości ILS Sp. z o.o.

15.  Zamknięcie Zgromadzenia.

 
Informacja dla akcjonariuszy
 
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu
 
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 7 maja 2024 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 8 maja 2024 roku.
 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki.
 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w  Warszawie przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 Wieża A (01-943), w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 20-22 maja 2024 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu. Spółka może żądać udokumentowania, że składający przedmiotowe żądanie Akcjonariusz Spółki jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, o ile nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
 
Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Zgromadzenia
 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:
 
(i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 2 maja 2024 roku; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu;
 
(ii) zgłaszania Spółce przed terminem Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 
Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 
Akcjonariusze wykonujący powyższe uprawnienia, komunikując się ze Spółką, powinni załączyć zaświadczenie (świadectwo depozytowe), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania akcji, wymagany odpowiednio do złożenia żądania lub zgłoszenia projektu (wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami, dla których w celu wykazania sposobu ich reprezentacji niezbędne jest przedłożenie właściwych dokumentów, wymagane jest załączenie oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej. O właściwym terminie, odpowiednio, złożenia żądania lub zgłoszenia projektu świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki.

Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu.

 

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

 

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo

(ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

 

Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub udzielenie pełnomocnikowi pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, są udostępnione przez Spółkę, na żądanie Akcjonariusza zgłoszone na adres: ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 Wieża A (01-943 Warszawa), oraz zostaną mu wysłane nieodpłatnie pocztą. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

 
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
 
Spółka przewiduje możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
Informacje o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawartesą w załączniku do niniejszego ogłoszenia. 
 
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
 
Spółka ze swej strony dołoży wszelkich starań, aby udział akcjonariuszy i ich pełnomocników w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przebiegał sprawnie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za usterki, awarie lub trudności w komunikacji, które mogą wystąpić w zakresie połączenia internetowego lub na skutek niespełnienia przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika określonych przez Spółkę wymogów technicznych niezbędnych do takiej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu. 
 
 
Materiały dotyczące Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki http://inwestor.intercars.com.pl/ w zakładce „O grupie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” oraz w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 Wieża A (01-943 Warszawa), w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni powszednie do dnia Zgromadzenia.
 
Rejestracja obecności na Zgromadzeniu
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

Pozostałe informacje
Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki http://inwestor.intercars.com.pl/ w zakładce „O grupie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”. 
 
Spółka zastrzega, że korespondencja dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy drogą elektroniczną będzie przez Spółkę rozpatrywana wyłącznie, jeżeli zostanie przesłana na adres podany w niniejszym Ogłoszeniu, tj. Biuro.Zarzadu@intercars.eu.
 
Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
 
 
Projekty uchwał Zgromadzenia
 
Do punktu 2 porządku obrad:
 
„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 
Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia [●].”
 
 
Do punktu 4 porządku obrad:
 
„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.”
 
 
Do punktu 5 porządku obrad:
 
„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2023 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok 
 
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2023 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2023 rok, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2023 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
 
 
Do punktu 6 porządku obrad:
 
„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2023, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2023 rok,postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składa się:
 
a)  Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 080 590 tys. zł (słownie: siedem miliardów osiemdziesiąt milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
b)  Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 361 241 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych);
c)  Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 351 182 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
d)  Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23 241 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych);
e)  Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
 
 
Do punktu 7 porządku obrad:
 
„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2023, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2023 rok,postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2023, na które składa się:
 
a)  Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 271 136 tys. zł (słownie: dziewięć miliardów dwieście siedemdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści sześć tysięcy złotych);
b)  Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 700 297 tys. zł (słownie: siedemset milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
c)  Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 621 743 tys. zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych);
d)  Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 714 tys. zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czternaście tysięcy złotych);
e)  Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
 
 
Do punktu 8 porządku obrad:
 
„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2023 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) i art. 395 § 5Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z treścią zasady 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2023 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2023 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
 
Do punktu 9 porządku obrad:
„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie podziału zysku Spółki
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w roku 2023 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2023 zysku netto w kwocie 361.241.760,18 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych osiemnaście groszy) tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych), tj. 0,71zł (słownie: siedemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 351.182.409,18 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć złotych osiemnaście groszy), przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.
 
§ 2
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dzień dywidendy na 10 czerwca2024 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 19 czerwca2024 roku.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
 
 
Do punktu 10 porządku obrad:
 
„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2023 roku w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
 
„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2023 roku w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 
 
 
„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Tadeuszowi Twarogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2023 roku w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 
 
„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Dariuszowi Zamorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2023 roku w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 
 
 
 
Do punktu 11 porządku obrad:
 
„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2023 roku w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
 
„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2023 roku w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
 
„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Podgórskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2023 roku w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
 
„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rusakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2023 roku w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
 
„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Płoszajskiemuabsolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2023 roku w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
 
„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Radosławowi Kudle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2023 roku w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
 
 
Do punktu 12 porządku obrad:
 
„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 roku
opiniująca „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust.  6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
Do punktu 13 porządku obrad:
 
„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie przyjęcia zmienionej„Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,po dokonaniu przeglądu i oceny, zatwierdza i przyjmuje zmienioną „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie” („Polityka”), o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 
§ 2
 
Z dniem wejścia w życie Polityki traci moc „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”,przyjęta uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2020 roku.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 19  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars S.A. z dnia  23 maja 2024 roku
 
Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej 
Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie

§1. Postanowienia ogólne
 
1.  Niniejsza Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie określa i definiuje warunki oraz system wynagradzania i praktyk wynagrodzeniowych stosowanych przez Spółkę wobec członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z wymaganiami rozdziału 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 
2.  Dla celów niniejszej Polityki, o ile nie wskazano inaczej, poniższe określenia mają następujące znaczenie:
 
Ustawa - ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 
Spółka – Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie;
 
GK ICSA – Grupa Kapitałowa Inter Cars S.A.;
 
Polityka – Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie;
 
Program Motywacyjny – program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki zatwierdzony i przyjęty przez Radę Nadzorczą;
 
Premia – dodatkowe zmienne wynagrodzenie przyznawane członkom Zarządu Spółki zgodnie z Programem Motywacyjnym;
 
Rada Nadzorcza – rada nadzorcza spółki Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie;
 
Zarząd – zarząd spółki Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie.
 
§2. Opis i cele Polityki
 
1.  Niniejsza Polityka została opracowana zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, standardami działalności i wartościami GK ICSA, a także z zasadami postępowania etycznego oraz przyjętą strategią biznesową. 
 
2.  Podstawowymi zasadami i celami Polityki jest:
a)  zapewnienie efektywności i przejrzystości wynagrodzeń; 
b)  wspieranie realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i GK ICSA, w tym poprzez wprowadzenie systemu motywacyjnego dla członków Zarządu uzależnionego od wyników finansowych GK ICSA oraz przewidującego minimalne poziomy wyników finansowych GK ICSA, poniżej których Premia nie jest wypłacana, co: 
(i)  sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji biznesowych, uwzględniających sytuację rynkową oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne; 
(ii) łączy interesy członków Zarządu z interesami akcjonariuszy i w konsekwencji pozytywnie wpływa na stabilność i kondycję GK ICSA; 
c)  przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, w tym poprzez  wprowadzenie przejrzystych i kompleksowych zasad ustalania składników wynagrodzenia i ich wysokości, zasad przyznawania premii rocznej, co zapewnia wewnętrzną spójność i prawidłowość w zakresie postępowania oraz osiąganych wyników;
d)  odpowiednie motywowanie oraz budowanie zaangażowania w Spółce.
 
3.  System wynagradzania odzwierciedlony w niniejszej Polityce oraz reguły premiowania funkcjonujące w odniesieniu do członków Zarządu Spółki oraz pozostałych pracowników, w szczególności pełniących funkcje kierownicze w GK ICSA mają wspólne podstawowe cechy. Systemy te opierają się na stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia, odnoszą się do wyników na poziomie całej GK ICSA oraz realizacji strategii biznesowej GK ICSA, co sprzyja dbałości o długoterminowy rozwój GK ICSA. 
 
§3. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki 
 
1.  Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki może składać się z następujących składników:
a)  stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu umowy o pracę;
b)  stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
c)  zmienne wynagrodzenie w postaci dodatkowego wynagrodzenia pieniężnego przyznawanego zgodnie z Programem Motywacyjnym;
d)  odprawy i odszkodowania;
e)  niepieniężne świadczenia dodatkowe.
 
2.  Z tytułu zatrudnienia w Spółce lub z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki członkowie Zarządu mogą otrzymywać stałe miesięczne wynagrodzenie ustalane i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Spółki odrębnie dla każdego z członków Zarządu, przy czym w przypadku przyznania dodatkowego wynagrodzenia w związku z pełnieniem przez członka Zarządu funkcji w organach spółek zależnych Spółki (w tym na podstawie umowy o pracę lub z tytułu pełnienia funkcji w organie) odpowiedniemu obniżeniu ulegają odpowiednio wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.
 
3.  Z tytułu wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki członkom Zarządu przysługuje dodatkowe zmienne wynagrodzenie pieniężne, przyznawane zgodnie z Programem Motywacyjnym przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki („Premia”). Szczegółowe kryteria i opis przedmiotowego wynagrodzenia zostały opisane w §4 niniejszej Polityki.
 
4.  W przypadkach określonych w umowie o zakazie konkurencji zawartych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, członkowie Zarządu mają prawo do otrzymania:
a)  odszkodowania za respektowanie zakazu konkurencji, trwającego przez 12 miesięcy od daty zaprzestania sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki;
b)  odprawy wypłacanej po spełnieniu przesłanek umownych w przypadku odwołania danego członka Zarządu z pełnienia funkcji w Zarządzie lub niepowołania go na kolejną kadencję w związku z innymi zdarzeniami określonymi przez Radę Nadzorczą.
 
5.  Członkowie Zarządu mają prawo do świadczeń pozafinansowych takich jak: samochód służbowy, dodatki związane z użytkowaniem samochodu służbowego oraz świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych. Członkom Zarządu mogą być również przyznane inne świadczenia niepieniężne na zasadach obowiązujących w Spółce. Szczegółowy zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkom Zarządu określa się szczegółowo w uchwale Rady Nadzorczej Spółki lub umowie o pracę zawartej z Członkiem Zarządu lub w wewnętrznych regulaminach obowiązujących w Spółce.  
 
6.  Spółka nie przyznaje wynagrodzenia członkom Zarządu w formie instrumentów finansowych.
 
7.  Członkowie Zarządu mają prawo do udziału w Pracowniczym Planie Kapitałowym na zasadach obowiązujących w Spółce dla wszystkich pracowników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 
8.  W stosunku do członków Zarządu nie występują żadne inne dodatkowe programy emerytalno-rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur. 
 
§4. Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu Spółki 
 
1.  Spółka przyznaje zmienne wynagrodzenie w sposób przejrzysty, stosując jasne i kompleksowe kryteria.
 
2.  Podstawą systemu Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki jest skonsolidowany zysk netto GK ICSA wynikający ze zaudytowanych sprawozdań finansowych GK ICSA („Zysk Netto”).
 
3.  System oparty jest na modelu degresywnym, gdzie podstawa Premii ustalana jest jako procent od Zysku Netto. 
 
4.  Rada Nadzorcza Spółki może określić dodatkowe finansowe lub niefinansowe warunki dotyczące przyznania, wysokości oraz wypłaty Premii. 
 
5.  Decyzja dotycząca wysokości Premii należnej członkowi Zarządu Spółki za dany rok obrotowy podejmuje Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały, uwzględniając wskaźniki określone w ust. 1 powyżej na podstawie przekazanych przez Spółkę danych finansowych, wynikających ze zaudytowanych sprawozdań finansowych GK ICSA.
 
6.  Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu (a w przypadku Premii dla Prezesa Zarządu na wniosek Wiceprezesa Zarządu), może podjąć decyzję o zmniejszeniu wysokości premii pieniężnej należnej członkowi Zarządu za dany rok obrotowy względem kwoty Premii obliczonej zgodnie z powyższymi kryteriami.
 
7.  Program Motywacyjny nie przewiduje możliwości żądania przez Spółkę zwrotu Premii.
 
8.  Premia za dany rok obrotowy wypłacana jest członkom Zarządu Spółki w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK ICSA za dany rok obrotowy, przy czym Rada Nadzorcza Spółki może podjąć decyzję o wypłacie członkowi Zarządu zaliczki na poczet Premii.

§5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki 
1.  Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki może składać się z następujących składników:
a)  stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;
b)  stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki lub innym komitecie Rady Nadzorczej Spółki, o ile członek Rady Nadzorczej Spółki został powołany w skład takiego komitetu;
c)  stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu umowy o pracę w przypadku gdy członek Rady Nadzorczej pozostaje w stosunku pracy ze Spółką.
 
2.  Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenia podstawowe, ustalane i zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
 
3.  W przypadku pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki lub w innym komitecie Rady Nadzorczej (w przypadku ich powołania), członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie podstawowe, ustalane i zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
 
4.  Wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 2 i 3 powyżej, uzależniona jest od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki, Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki lub w innym komitecie Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku powołania takiego komitetu).
 
5.  Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe, miesięczne wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.
 
6.  W przypadku gdy dany członek Rady Nadzorczej Spółki pozostaje w stosunku pracy ze Spółką, przysługuje mu stałe miesięczne wynagrodzenie ustalane odrębnie dla każdego członka Rady Nadzorczej.
 
7.  Spółka nie przyznaje wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych. 
 
8.  Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do udziału w Pracowniczym Planie Kapitałowym na zasadach obowiązujących w Spółce dla wszystkich pracowników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 
9.  W stosunku do członków Rady Nadzorczej nie występują żadne inne dodatkowe programy emerytalno-rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur. 
 
§6. Wzajemne proporcje składników wynagrodzeń 
 
1.  Proporcje między wynagrodzeniem stałym i zmiennym członków Zarządu Spółki są uzależnione od wyników finansowych Spółki, które stanowią podstawę do przyznania Premii.
 
2.  W przypadku spełnienia zdarzenia, od którego uzależnione jest przyznanie Premii, wysokość zmiennego wynagrodzenia nie może przekroczyć 85 proc. łącznej kwoty wszystkich składników wynagrodzeń otrzymanych przez członka Zarządu w danym roku.
 
§7. Stosunki prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu
 
1.  Członkowie Zarządu Spółki powoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki na okres wspólnej 4-letniej kadencji. Rezygnacja oraz odwołanie z funkcji członka Zarządu może nastąpić zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w sposób określony w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki oraz w Regulaminie Zarządu zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
 
2.  Pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki mogą zostać zawarte:
a)  umowa o pracę – umowa zawarta na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia ustalanym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
b)  umowa o zakazie konkurencji i podobne – umowa zawierana na czas sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki oraz obowiązująca po zaprzestaniu sprawowania funkcji w Zarządzie w odniesieniu do wskazanych obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy; umowa może zostać rozwiązana za zgodnym porozumieniem stron; Spółka może, według własnego uznania zwolnić członka Zarządu Spółki z obowiązku zakazu konkurencji.
 
3.  Pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki nie są zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy o podobnych warunkach.
 
 
§8. Stosunki prawne pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej 
 
1.  Członkowie Rady Nadzorczej powoływaniu są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na okres wspólnej 5-letniej kadencji. Rezygnacja oraz odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej może nastąpić zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w sposób określony w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
 
2.  Pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej mogą zostać zawarte:
a)  umowa o pracę – umowa zawarta na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia ustalanym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
b)  umowa zlecenia, umowa o dzieło lub inna umowa o podobnych warunkach.
 
§9. Wdrożenie oraz przegląd Polityki 
1.  Niniejsza Polityka została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
 
2.  Za informacje zawarte w Polityce odpowiadają członkowie Zarządu Spółki.
 
3.  Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest do wdrożenia Polityki w odniesieniu do członków Zarządu, w szczególności poprzez uchwalanie programu motywacyjnego dla członków Zarządu („Program Motywacyjny”) i podejmowania odpowiednich uchwał, oraz bieżącego monitorowania Polityki oraz sporządzania corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń i innych świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 90g Ustawy, w terminie do 31 marca roku następującego po danym roku obrotowym, przy czym pierwsze sprawozdanie sporządza się za okres od dnia wejścia w życie niniejszej Polityki do dnia 31 grudnia 2020 roku. 
 
4.  Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Przedmiotowe sprawozdanie podlega ocenie biegłego rewidenta. 
 
5.  Zarząd Spółki zobowiązany jest do wdrożenia Polityki w Spółce w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Spółki oraz w zakresie wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.
 
6.  Polityka podlega szczegółowemu przeglądowi nie rzadziej niż raz na cztery lata, przy czym Walne Zgromadzenie może zdecydować o konieczności przeprowadzenia przeglądu Polityki częściej niż raz na cztery lata.
 
7.  Wszelkie istotne zmiany Polityki wymagają zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyrażonej w formie uchwały. 
 
8.  Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o czasowym odstąpieniu od stosowania wszystkich lub niektórych zasad przewidzianych w Polityce. Uchwała ta zawiera w szczególności zakres odstępstw, termin oraz zasady dotyczące stosowania przedmiotowych odstępstw. W szczególności Rada Nadzorcza może podjąć taką uchwałę w przypadku wystąpienia okoliczności spowodowanych nadzwyczajną istotną zmianą warunków społeczno-gospodarczych, w których funkcjonują podmioty GK ICSA, np. z uwagi na wystąpienie kryzysów ekonomicznych, konfliktów zbrojnych, zamieszek, wprowadzenia nadzwyczajnych ograniczeń regulacyjnych lub konfiskat, klęsk żywiołowych lub epidemii.
 
9.  Rada Nadzorcza Spółki upoważniona jest do uszczegółowienia elementów niniejszej Polityki, zgodnie z zakresem wskazanym w art. 90d ust. 7 Ustawy w granicach zakreślonych niniejszą Polityką. 
 
§10. Postanowienia końcowe
 
Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem przyjęcia jej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Polityki, zaproponowano zmiany, w szczególności dotyczące upoważnień przyznawanych Rady Nadzorczej, a także zmiany redakcyjne i porządkujące, mające na celu dostosowanie dokumentu do aktualnych założeń Polityki i funkcjonowania Spółki.
 
 
Do punktu 14 porządku obrad:
 
„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na prawie własności nieruchomości ILS Sp. z o.o.
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz w związku § 14 ust. 5 lit. c aktu założycielskiego spółki pod firmą: ILS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swobodni, wyraża zgodę na ustanowienie przez spółkę ILS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swobodni 35, 05-180 Zakroczym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000438899 („ILS”) zabezpieczeń wierzytelności BNP Paribas Bank Polska S.A. wynikających z umowy kredytu terminowego (term facilityagreement) z dnia 4 kwietnia 2024 r., zawartej pomiędzy ILS jako kredytobiorcą, Spółką jako poręczycielem oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. jako kredytodawcą („Umowa Kredytu”) oraz z innych dokumentów finansowania (financedocuments) (zgodnie z definicją tego terminu w Umowie Kredytu), w tym na ustanowienie hipoteki łącznej, zgodnie z wymogami Umowy Kredytu, obciążającej prawa własności nieruchomości objętych księgami wieczystymi KW nr WA1N/00080980/2 oraz KW nr WA1N/00083777/7.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 4 kwietnia 2024 r. została zawarta umowa kredytu terminowego (term facilityagreement) pomiędzy ILS sp. z o.o. („ILS”) jako kredytobiorcą, Inter Cars S.A. jako poręczycielem oraz BNP Paribas Bank Polska S.A („Kredytodawca”) jako kredytodawcą („Umowa Kredytu”). Na podstawie Umowy Kredytu przewidziane jest udzielenie przez Kredytodawcę na rzecz ILS finansowania w wysokości do 240.400.000 PLN w celu refinansowania: (i) kosztów wzniesienia nowej hali na potrzeby centrum logistycznego ILS w Zakroczymiu; (ii) kosztów stworzenia linii robotycznej w jednej z już istniejących hal w centrum logistycznym ILS w Zakroczymiu; oraz (ii) kosztów modernizacji istniejącego centrum logistycznego ILS w Zakroczymiu. Zgodnie z Umową Kredytu ILS jest m.in. zobowiązany ustanowić hipotekę na nieruchomościach, na których zlokalizowane są inwestycje wymienione w punktach (i) – (iii) powyżej na rzecz Kredytodawcy.
 
Zgodnie z par. 14 ust. 5 lit. c aktu założycielskiego ILS, uprzedniej zgody zgromadzenia akcjonariuszy Inter Cars S.A. wymaga ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach ILS, których wartość wynosi więcej niż 15 % przychodów osiągniętych przez ILS w ostatnim roku obrotowym. Wobec powyższego konieczne jest podjęcie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Inter Cars S.A. w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie przez ILS hipoteki na rzecz BNP, ponieważ wartość obciążanych nieruchomości przekracza próg 15 % przychodów osiągniętych przez ILS w ostatnim roku obrotowym.
 
 

 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu